PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Péče o přírodní a kulturní dědictví

Principem Stezek zdraví je využití pohybu a pobytu v přírodě jako prostředku pro regeneraci tělesných a duševních sil člověka a jako prostředku primární prevence civilizačních onemocnění, které mají svůj původ v dlouhodobých nepříznivých změnách životního stylu člověka, jimiž jsou nedostatek pohybové aktivity, poruchy výživy a zvýšená hladina psychogenního stresu v práci a v denním životě. Ačkoli žil člověk po dlouhá tisíciletí v úzkém kontaktu a symbióze s přírodou, došlo v nedávné době k výraznému zvýšení využívání přírody a přírodního bohatství bez ohledu na její regenerační potenciál. Lidská společnost se stala nenasytným konzumentem, který nehledí na ochranu a obnovu přírodního bohatství. V důsledku nadměrné exploatace přírodních zdrojů, průmyslové velkovýroby a produkce odpadů v období globální ekonomiky je ekologická rovnováha narušena. Je nejvyšší čas zásadně změnit naše chování k přírodě a životnímu prostředí, které nás obklopuje a kterého jsme nedílnou součástí. Cílem projektu Stezky zdraví v Plzeňském kraji je představit návštěvníkům tohoto regionu krásy zdejší přírody a motivovat je k využívání přírody v souladu s principy dlouhodobě udržitelného rozvoje. Protože stezky zdraví částečně procházejí územími, která podléhají zvláštní ochraně přírody a krajiny, dovolujeme si dále uvést základní pravidla chování v těchto oblastech. Prosíme, respektujte tato omezení.

Chráněná krajinná oblast - CHKO (§ 25, 18/2010 Sb.).
Není dovoleno (§ 26, 18/2010 Sb.).

 • Vjíždět a parkovat motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. Na lesní účelové komunikace je vjezd motorových vozidel zakázán.
 • Tábořit, rozdělávat a udržovat ohně mimo vyhrazená místa
 • Ukládat a zneškodňovat odpadky a odpady.
 • Měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami CHKO např. sběr a těžba dřeva, nerostů a hornin, ničení a poškozování archeologických lokalit, historických a kulturních památek.
Na území I. a II. zóny CHKO není dovoleno:
 • Nevratně poškozovat půdní povrch (vjíždění cyklistů mimo vyznačené cesty do podrostu.
 • Pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice a místa vyhrazená správou CHKO.

Zachovávejte klid a ticho nejen v lesích na území CHKO.

Národní přírodní rezervace - NPR (§ 28, 18/2010 Sb.).
Je zakázáno (§ 29, 18/2010 Sb.).
 • Vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty, provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích.
 • Jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená správou NPR

Na celém území NPR je zakázáno:

 • Sbírat či odchytávat veškeré rostliny a živočichy.
 • Chráněné rostliny není dovoleno: sbírat, trhat,vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
 • Tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.
 • Měnit dochované přírodní prostředí.
 • Měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s podmínkami ochrany národní přírodní rezervace např. těžba dřeva, sběr a těžba nerostů a hornin, ničení a poškozování archeologických lokalit, historických a kulturních památek v rozporu s bližšími podmínkami ochrany NPR (§ 29 18/2010 Sb.).

Přírodní rezervace - PR (§ 33 18/2010 Sb.)
Je zakázáno:

 • Vstupovat a vjíždět mimo vyznačené cesty, provozovat horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích.
 • Jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená správou PR.
 • Vjíždět motorovými vozidly. Na celém území PR je zakázáno: (§ 34 18/2010 Sb.)
 • Sbírat či odchytávat veškeré rostliny a živočichy kromě sběru lesních plodů.
 • Chráněné rostliny není dovoleno: sbírat, trhat,vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
 • Měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s podmínkami ochrany přírodní rezervace.

Národní přírodní památka - NPP (§ 35 18/2010 Sb.)
Je zakázáno její poškozování (§ 35 18/2010 Sb.).

Přírodní památka PP (§ 36 18/2010 Sb.)
Je zakázáno její poškozování (§ 36 18/2010 Sb.).

Lesní porosty (lesní zákon 289/1995 Sb.)
Lesy jsou děleny do tří kategorií: lesy ochranné, lesy zvláštního určení, lesy hospodářské. V lesních porostech i mimo chráněná území platí omezení činností v lesích (§ 20 289/1995 Sb.).
Ve všech lesích je zakázáno:

 • Rušit klid a ticho.
 • Vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů.
 • Sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmel.
 • Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les.
 • Jezdit a stát s motorovými vozidly.
 • Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu.
 • Vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.
 • Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole.
 • Kouřit, tábořit v lese nebo rozdělávat a udržovat otevřené ohně mimo místa k tomu určená.
 • Odhazovat kouřící nebo doutnající předměty.
 • Znečišťovat les odpady a odpadky.

Nejlepším způsobem, jak napomoci ochraně přírody, je vaše ekologické chování v přírodě a osobní příklad, který dáváte ostatním a celé společnosti. Pokud jste kdekoli v přírodě, respektujte následující pravidla chování. Chovejte se k přírodě a životnímu prostředí jako k vlastnímu zdraví, k tomu nejcennějšímu, co máte. Pomůžete tak ochránit a zachovat přírodní, estetické, historické a kulturní hodnoty krajiny. Nebuďte lhostejní vůči vandalům, kteří se chovají k těmto hodnotám jako bezcitní sobci a poškozují nebo je ničí.

Prosíme vás, respektujte zásady ekologicky šetrného chování v přírodě:

 • Učte se přírodě rozumět, poznávat ji a ctít její zákony.
 • Vnímejte krásu přírody a estetiku krajiny, ve které se pohybujete všemi smysly.
 • Nikdy ji neničte nešetrným chováním.
 • Pohybujte se pokud možno tiše a nenápadně tak, aby jste sami viděli a slyšeli, ale nebyli viděni ani slyšeni.
 • Chraňte rostliny, živočichy, přírodní a kulturní památky.
 • Tábořte jen na vyhrazených místech. Stopy svého pobytu zahlaďte a odpadky odneste.
 • Rozdělávejte ohně pouze na vyhrazených místech. Pokud kouříte dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zápalkami a nedopalky cigaret.
 • Nikdy je neodhazujte ve volné přírodě.
 • Pečujte o čistotu pramenů a studánek. Mějte v úctě každou živou čistou vodu.
 • Při každé příležitosti vykonejte v přírodě něco prospěšného.
 • Dbejte o čistotu přírodního prostředí ve svém okolí.
 • Je to samozřejmý projev chování kulturního člověka.
 • Respektujte historický a kulturní odkaz generací, které v krajině žili.
 • Chraňte a pečujte i o drobné památky, které tvoří součást krajiny.
 • Uvědomte si, že člověk může žít na zemi jen v souladu s přírodou.
 • Pokud budete dobrovolně respektovat tento vztah, stanete se sami ochránci přírodního a kulturního bohatství.
NAHORU
PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.